Ուրբաթ, 23 Փետրվարի, 2024
- Գովազդ -spot_img

Մեծ Պահքի Խորհրդածութիւն. Երեք Հողերը

- Գովազդ -spot_img
spot_img

ԽՄԲԱԳՐԻ ԸՆՏՐԱՆԻ

Դոկտ. ՀՐԱՅՐ ՃԷՊԷՃԵԱՆ

«Երեսիդ քրտինքովը ուտես քու հացդ, մինչեւ գետին դառնալդ, ուրկէ առնուեցար: Քանզի հող էիր դուն ու հողի պիտի դառնաս»: Ծննդոց 3:19

Աստուած ստեղծեց աշխարհը, նաեւ` մարդը: Աստուած իր ստեղծագործութիւնը պիտակեց բարի, ներառեալ` մարդը: Մարդը վրիպեցաւ իր բարի նկարագիրէն ու ինքնութենէն, եւ Աստուած մարդուն տուաւ իր դատավճիռը` թէ մարդը պիտի ունենայ երեք հանգրուաններ իր կեանքին ընթացքին: Ծննդոց գիրքին մէջ այս երեք հանգրուանները կը բացատրուին հողի պատկերաւոր, բայց նոյնքան իրական հասկացողութեամբ: Այսպէս ալ, մարդը կը դրուի հողային երեք տարբերակներու մէջ.

Առաջինը մարդուն ծնունդի հողն է, երբ Աստուած ստեղծեց մարդը եւ զայն շինեց հողէն` «քանզի հող էիր»:

Երկրորդը մահուան հողն է, երբ մարդուն ֆիզիքական կեանքը կը վերջանայ մահուամբ, եւ անոր մարմինը կը վերածուի դարձեալ հողի` «հողի պիտի դառնաս»:

Երրորդը կեանքի հողն է, հոն, ուր մարդը պիտի ապրի իր կեանքը երկու հողերուն` ծնունդի եւ մահուան միջեւ:

Աստուած կը բնութագրէ մարդուն երրորդ հողի տարբերակը` որպէս «երեսիդ քրտինքը»: Այսինքն մարդը կանչուած է իր երրորդ կեանքի` հողը ու տարբերակը ապրելու աշխատանքի հասկացողութեամբ: Մարդուն ֆիզիքական կեանքին համար քրտինքը արդիւնք է հեւքի մը: Հեւք մը, երբ մարդը կ՛աշխատի, կը տքնի ու կը վազէ, որպէսզի մէջտեղ հանէ գործ մը: Քրտինքը կ՛ընդգրկէ ջանք: Ջանքի մէջ կայ մտաւոր, ֆիզիքական եւ հոգեկան ճիգ: Աշխատանքի համար գործադրուած եռանդ եւ ուժ: Ջանքը իր փոխաբերական իմաստով կ՛ընդգրկէ շնորհք եւ տաղանդ: Մէկ խօսքով, քրտինքը` ջանքը, կը ներառէ մարդուն ամբողջական էութեան եւ անոր գիտակցութեան գրաւականը: Աստուած կ՛ուզէ, որ մարդ իր քրտինքը եւ էութիւնը գործածէ, որպէսզի «հացը ուտէ»:

Հացը Աստուածաշունչին մէջ ունի բաւական բացատրութիւններ:

Անիկա նուէր է Աստուծոյ կողմէ: Մովսէս իր ժողովուրդը կերակրեց անապատին մէջ, երբ անօթի էին, եւ Աստուած մանանայ ղրկեց անոնց:

Հացը կը խորհրդանշէ նաեւ Քրիստոսի մարմինը: Քրիստոս վերջին ընթրիքին հացը կտրեց եւ ըսաւ. «Առէ՛ք, կերէք այս է իմ մարմինը» (Մատթէոս 26:26): Հացը դարձաւ բաժնեկցութիւն, երբ Յիսուս օրհնեց զայն եւ բաժնեց ժողովուրդին:

Հացը նոյնպէս կը խորհրդանշէ Աստուծոյ խօսքը, որ ժողովուրդին հոգեւոր եւ իմացական կեանքը կը սնուցանէ: Բայց կայ նոյնքան հետաքրքրական առանցք մը հացի, ծոմի եւ կեանքի բաժնեկցութեան միջեւ: Եսայեայ մարգարէն կը բացատրէ. «Իմ ընդունած ծոմապահութիւնս` անիրաւութեան կապերը քակելը, լուծին կապերը թուլցնելը, հարստահարութիւն կրողները ազատ թողուլը, հացդ անօթիին բաժնելը» (Եսայեայ 58:6-7): Մարգարէին բացատրութիւնը աւելիով կը հաստատէ ու տակաւին կ՛ընդլայնէ մարդուն հողի կեանքի գիտակցութիւնը եւ անոր աշխատանքային բնագաւառներու ընդարձակութիւնը:

Այս հասկացողութիւններու մէջէն է, որ պէտք է հասկնալ, թէ ինչո՛ւ Աստուած երբեք չյուսահատեցաւ մարդէն: Ան ուզեց, որ մարդը վերստին դառնայ իր բարի բնութեան: Այս իմաստով, Քրիստոս մարդացաւ եւ աշխարհ եկաւ, որովհետեւ իր սէրը մարդուն համար անսահման էր: Ան աշխարհ եկաւ, որպէսզի մարդը փնտռէ, գտնէ, փրկէ ու յաւիտենական կեանք տայ անոր: Խաչին վրայ Քրիստոսի մահը ունէր մէկ հիմնական նպատակ` մարդուն մեղքի եւ սխալի կեանքի սրբագրութիւնը: Քրիստոսի յարութիւնը շնորհեց այդ մէկը: Քրիստոսի յարութիւնը, ուր Ան «աշխարհին յաղթեց» (Յովհաննու 16:33), մարդուն շնորհեց նոր կեանք: Այս նոր կեանքի միջոցով է, որ մարդուն մահուան հողը կը դառնայ ու կը վերածուի յաւիտենական հողի, նոյնիսկ երբ մարդուն ֆիզիքական մարմինը կը դառնայ հող:

Քրիստոս կ՛ուզէ, որ մեր կեանքի հողը ապրինք այս գիտակցութեամբ: Ան կ՛ուզէ, որ Իր շնորհած նոր կեանքի հասկացողութիւնը դառնայ իւրաքանչիւր մարդու ճակտի քրտինքը: Ճակտի քրտինքը, որ արտադրէ հացը: Հացը, որ Քրիստոսի մարմինն է: Մեր կեանքերու հիմքը կը դառնայ Քրիստոսի էութիւնը: Մենք այս հացի էութեամբ պիտի սնանինք ու զայն բաժնեկցինք մեր շրջապատին հետ` միշտ գիտակցելով, թէ այս ճակտի քրտինքի կեանքը նուէր է մեզի Քրիստոսէ, որովհետեւ Ան շատ «սիրեց աշխարհը» (Յովհաննու 3:16):

Մեր կեանքերու երեք հողերը կ՛իմաստաւորուին այս աստուածաշնչային ճշմարտութիւններուն ընդմէջէն: Մեր ծնունդի եւ մահուան հողերուն միջեւ երկարող կեանքի հողը կը դառնայ պարարտ, երբ մենք մեր ճակտի քրտինքով կ՛արտադրենք հացը:  Այս այն հացն է, որ մեզ կը տանի յաւիտենականութեան:

Ներկայ մեր կեանքի հողի իրավիճակները ու տուեալները շատ դժուար են: Այս իրական է մարդկութեան համար ընդհանրապէս ու հայուն համար մասնաւորապէս: Եթէ մէկ կողմէ պիտի դիմադրենք համավարակը եւ անոր մահասփիւռ սպառնալիքը, նոյնքան նաեւ` հայկական իմաստով մեր հայրենի եւ արցախեան տխուր կացութիւնները: Ամէն կողմ ցաւ կայ: Սիրելիներ կը մահանան համավարակին պատճառով: Հայրենի հող եւ մեծ թիւով երիտասարդ կորսնցուցած ժողովուրդ ենք եւ կը սգանք: Մեր աչքերուն մէջ կայ արցունք եւ սրտերուն մէջ թախիծ:

Մեծ Պահքի այս շրջանը յարմար առիթ է ամփոփուելու` որպէս անհատ, ընտանիք, հաւաքականութիւն եւ ազգ: Յարմար առիթ է գիտակցելու նորէն, թէ Քրիստոս մեզ սիրեց եւ` առանց խտրութեան: Ան աշխարհ եկաւ, որպէսզի մեզ իւրաքանչիւրս փնտռէ, գտնէ ու փրկէ: Քրիստոսի փրկութիւնը մեր իւրաքանչիւրին կեանքին համար շնորհեց ճակտի քրտինք: Ճակտի քրտինքը, որուն արգասիքը հացն է: Հացը կերտելու եւ այդ հացով ապրելու ճշմարտութիւնը:  Այս ճշմարտութեան մէջէն է, որ իւրաքանչիւր հայ պիտի կարենայ դէմ կենալ մեր երրորդ հողի կեանքի բազմապիսի դժուարութիւններուն: Մեծ Պահքի այս օրերը թող որ  իւրաքանչիւրիս տան զգաստութիւն` անդրադառնալու այս ճշմարտութեան շնորհած ուժին: Այս այն ուժն է, որ արժէքի կեանքեր կը ստեղծէ Քրիստոսի շնորհած նոր կեանքին մէջէն:

Մեր կեանքի երեք հողերը:

Այս երեք հողերը կը կազմեն մեր կեանքերուն ամբողջութիւնը: Այս ամբողջութեան հիմքը Քրիստոս է եւ Անոր խաչելութիւն-յարութիւնը: Այս այն յարութիւնն է, որ մեր կեանքերուն կը շնորհէ քրտինք` որ հաց կ՛արտադրէ: Երբեք մտահան պէտք չէ ընել, թէ այս հացն է, որ մեզ կ՛ապրեցնէ: Հոս` աշխարհի երրորդ հողին մէջ, եւ ան է, որ կը տանի նաեւ յաւիտենականութեան:

Ծոմապահութեամբ, աղօթքով թէ այլ: Խոկանք այս օրերուն եւ վերակերտենք մեր անձնական, հաւաքական եւ ազգային կեանքերու մէջ Քրիստոսի շնորհած քրտինքը, Քրիստոսի շնորհած էութիւնը, որ մեր ճակտէն կը հոսեցնէ քրտինքը, եւ որուն արդիւնքը Իր ապրեցնող հացն է:

Երեք հողերը, որոնց միացնող օղակը բարիին կերտած արժէքն է:

Քրիստոսի քրտինքով կերտուած բարի արժէքը` հացը:

Հացին արժէքը, որ կը սնուցանէ, կը կերտէ եւ կ՛ապրեցնէ մեր կեանքերը հոս` աշխարհի վրայ, եւ որ կը տանի մեր կեանքերը յաւիտենականութեան:

Քուէյթ

Secure Your Child’s Place at
DREAM BRIDGEMAN ACADEMY

Dream Bridgeman Academy is an international school in Yerevan deploying the Oxford International Curriculum under the supervision and evaluation of Oxford University Press.
It caters for children between the ages of 1.5 yrs to 6 yrs.
Book your tour and secure your place now.
Phone: +374 93 703005
www.bridgeman.am

spot_img
- Գովազդ -spot_img
- Գովազդ -spot_img
- Գովազդ -spot_img

Ara D. Kassabian CPA, based in Glendale, California, provides a full range of tax preparation, accounting and bookkeeping services, either in your facility or at our location. Making it quick and easy to file your taxes.

spot_img

Զօրակցիր Զարթօնք Օրաթերթին

ԼՐԱՀՈՍ

Pyro Drone is the leading source of professional FPV drone racing parts, gear, and accessories. We strive our best to deliver the latest and most reliable FPV gear available on the market. Bringing the highest quality at an affordable price, our flagship Hyperlite line is amongst the most competitive FPV drone racing parts in the industry. For FPV racing frames, motors, batteries, straps, and more - Pyro Drone is truly your one stop shop for all things in drone racing!

spot_img
spot_img